Privacybeleid

AB-Group, de BVBA waartoe Toonzaalkeukens toebehoort, met ondernemingsnummer BE 0833 150 321, ziet toe op de naleving van de geldende regelgeving omtrent de Algemene Verordening van Gegevensbescherming en bestaande nationale wetgeving over dit onderwerp.

We geven je hierbij een overzicht van welke gegevens wij bewaren en wat jouw concrete rechten op dit vlak inhouden. Aanvullende informatie over dit onderwerp is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via onderstaande contactinfo.

AB-Group BVBA heeft jouw persoonsgegevens nodig, voor het verstrekken van onze diensten en/of levering en/of verwerking van onze producten. Deze gegevens kunnen door jou aan ons bezorgd worden via diverse kanalen zoals e-mail, briefwisseling, telefoongesprekken, webformulier, …

Gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van jou als natuurlijk persoon, die ons bereiken via een ander kanaal of kanalen dan diegene die door jezelf worden gebruikt en/of gegevens die ons via een derde partij worden verstrekt, zullen niet door ons worden bewaard, tenzij na jouw toestemming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AB-Group BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

AB-Group BVBA
Gentsesteenweg 102 a – 9240 Zele
info@ab-group.be
052 45 36 44

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door AB-Group BVBA bijgehouden en verwerkt voor diverse doeleinden voor zover deze relevant zijn met het verlenen van onze diensten en/of de levering en opvolging van onze producten. Dit kan gaan uit zowel onze hoedanigheid van leverancier, klant of werkgever. Jouw gegevens worden bv gebruikt voor, – doch niet beperkt tot:

 • Omdat je een beroep zou kunnen doen op ons als klant en/of leverancier.
 • Omdat wij je gegevens nodig hebben voor het betalen van lonen, facturen, e.d.
 • Om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Je op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

 

Voor bovenstaande – docht niet beperkt tot opgesomde – doeleinden kunnen volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …).
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bv. gerechtelijke instanties of politiediensten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerke

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ab-group.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AB-Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Zolang je klant bent bij AB-Group worden jouw gegevens bewaard.
 • Als men geen klant meer is, worden persoonsgegevens verwijderd binnen de 3 maanden, uitgenomen de gegevens die AB-Group wettelijk moet bijhouden, zoals bijvoorbeeld facturen en boekhoudkundige documenten.
 •  Bij een prospect worden de persoonsgegevens verwijderd  3 maand na het laatste contact.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AB-Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

AB-Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/. Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Geplaatste cookies

 • Elementor: Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.
  • Type: functionele cookie
  • Bewaring: permanent
  • Functie: volgen van acties door gebruikers op een webpagina
 • Google Analytics: We gebruiken Google Analytics voor websitestatistieken. Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.
  • Type: analytische cookie
  • Bewaring: 1 jaar
  • Functie: opslaan van geanonimiseerde statistieken
 • WordPress: We gebruiken WordPress voor website-ontwikkeling. Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.
  • Type: functionele cookie
 • Google Fonts: We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.
  • Type: functionele cookie
  • Bewaring: geen
  • Functie: vraagt het IP adres van de gebruiker op
 • Google reCAPTCHA: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.
  • Type:  functionele cookie
  • Bewaring: 1 sessie
  • Functie: verzoeken van bots filteren

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AB-Group en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ab-group.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs hetzij per e-mail naar (info@ab-group.be), per post naar Gentsesteenweg 102 a – 9240 Zele, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We reageren zo snel mogelijk, binnen de vier weken, op jouw verzoek .

AB-Group wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AB-Group neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via MAIL.

Wijziging privacybeleid

AB-Group BVBA kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 4 februari 2021.